جزوه روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

فصل اول_روانشناسی اجتماعی

انواع روش های تحقیق در روان شناسی اجتماعی

¨      1- تحقیق آرشیوی(کتابخانه ای)

¨      2- تحقیق زمینه یابی

¨      3- تحقیق میدانی

¨      4- آزمایش طبیعی

¨      5- آزمایش میدانی

¨      6- تحقیق آزمایشگاهی

 

1- تحقیق آرشیوی (کتابخانه ای)

به تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بایگانی ها و سوابق موجود در باره وقایع و رویدادهای گذشته می پردازد.

+ مزایای تحقیق آرشیوی

+ عطف به گذشته امکان پذیر است.

+ غیر عکس العملی بودن آن(آزمودنی پاسخ خود را در جهت خواسته محقق یا بر خلاف خواسته او ارائه کند).

        - معایب تحقیق آرشیوی

        - بی خبری از وجود اطلاعات بیشتر

        - دسترسی به مطالب مورد نظر، اسناد و مدارک دشوار است.

        - دشواری تعیین صحت و سقم اطلاعات متناقض در یک زمینه

        2- تحقیق زمینه یابی

        تحقیقی که در آن محقق بخواهد با نظر خواهی (باورها، نگرش ها و تجربه ها) از یک گروه نمونه، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات مختلف بداند.

+ مزایای تحقیق زمینه یابی

+ بدست آوردن اطلاعات نسبتاً دقیق  در خصوص یک جمعیت بزرگ

+ دست اول بودن اطلاعات

-          - معایب تحقیق زمینه یابی

-                 - عکس العملی بودن آن (بزرگ ترین عیب)

- نادرست بودن غیر عمدی پاسخ ها

-          - تجزیه و تحلیل داده ها پر خرج و وقت گیر است.

-          3- تحقیق میدانی

-          تحقیقی که در آن محقق مدتی در جامعه مورد تحقیق خود زندگی می کند و به تحقیق در مورد موضوع خاصی  در آن محیط می پردازد.

-          نکته ها:

-          * در تحقیق میدانی عنصر اصلی جمع آوری اطلاعات مشاهده است.

-          * محقق هیچ گونه دستکاری در محیط انجام نمی دهد و فقط تا آنجا که میتواند در مورد رویداد مورد نظر اطلاعات جمع آوری می کند.

          + مزایای تحقیق میدانی

¨      + واقعی بودن

+ با توجه به طول زمان آن امکان جمع آوری اطلاعات درباره چند متغیر وابسته

+ تعمیم پذیری بالا

_ معایب تحقیق میدانی

_ رسیدن به روابط علت و معلولی دشوار است.

_ حضور محقق که باعث پاسخ عکس العملی می شود.

_ اشکال در منابع جمع آوری اطلاعات

_ هزینه آن زیاد است.

¨      4- آزمایش میدانی

¨      انجام طرح یک آزمایش توسط محقق در محیط طبیعی

+  مزایای آزمایش میدانی

+ اعتبار نتایج بالاست

+ پاسخ های عکس العملی پایین است.

+ رسیدن به روابط علت و معلولی

- معایب آزمایش میدانی

_ کنترل متغیرهای جانبی دشوار است(احتمال تأثیر گذاری متغیرهای کنترل ناپذیر).

_ تمام مسائل و جوانب و اثرات متغیر را باید از قبل در نظر گرفت.

_ نیّت آزمایشگر باید از آزمودنی پنهان باشد که ممکن است موجب سوء تفاهم و توقف آزمایش شود.

¨      5- آزمایش طبیعی

¨      آزمایشگر طرح آزمایش خود را پس از وقوع یک سانحه ی طبیعی اجرا می گند(مثل طوفان، زلزله و سایر حوادث طبیعی).

¨      + مزایای آزمایش طبیعی

¨      + قوی بودن متغیر آزمایشی

¨      + رسیدن به روابط علت و معلولی و فرضیه سنجی

¨      _معایب آزمایش میدانی

¨      _ احتمال وقوع کم

¨      _ ناگهانی بودن وقایع

¨      _ عدم کنترل متغیرهای مزاحم

_ دخالت محقق تحت تأثیر فاجعه

¨      6- تحقیق آزمایشگاهی

¨      انجام یک طرح آزمایشی در محیط آزمایشگاه.

¨      + مزایای تحقیق آزمایشگاهی

¨      +داشتن کنترل بالا روی متغیرهای آزمایش

¨      + گمارش تصادفی آزمودنی ها

¨      + یافتن روابط علت و معلولی

¨      _ معایب تحقیق آزمایشگاهی

¨      _ تعمیم پذیری پایین(با توجه به مصنوعی بودن شرایط).

¨      _ ویژگی تقاضا و نگرانی از ارزشیابی

¨      _ انتظارات آزمایشگر

 

 

فصل دوم

در ساعت 3 بعد از نیمه شب، یک افسر گشت پلیس، پسر جوانی را می بیند که از یک مغازه ی فرش فروشی خارج می شود در حالی که چند قالیچه ی نفیس را روی دوش خود حمل می کند. افسر پلیس به سوی جوان می دود و به از ایست می دهد و از او می خواهد دست های خود را بالا ببرد. اما او ناگهان سلاحی را از جیب خود خارج و به سوی پلیس شلیک می کند و پای او را زخمی می کند، ولی همکاران آن افسر پلیس مؤفق می شوند فوراً جوان را دستگیر کنند. در بازجویی معلوم می شود احمد جوانی است ترک تحصیل کرده از دبیرستان و بیکار.

        نظریه های یادگیری(محرک - پاسخ)

اندیشه اصلی این رویکرد آن است که رفتار شخص محصول یادگیری های پیشین اوست و بهترین روش درک رفتار اجتماعی آن است که ارتباط های بین محرک و پاسخ را مطالعه کنیم.

* سه مکانیسم اصلی یادگیری

1- تداعی (شرطی پاسخگر یا کلاسیک)

یاد گرفتن این که رویدادی در پی رویداد دیگری می آید(علاقه داشجو از خود استاد به درس او).

2-تقویت (شرطی کنشگر یا عامل)

مردم یاد می گیرند متعاقب پاسخی که می دهند(انجام رفتار خاص) پیامد معینی رخ خواهد داد(کتک زدن خواهر و سرزنش والدین).

3- تقلید(یادگیری مشاهده ای)

یادگیری نگرش ها و رفتارهای اجتماعی با مشاهده ی نگرش ها و رفتارهای دیگران (سرمشق گرفتن) مانند یادگیری پرخاشگری از رفتار والدین

        ویژگی های متمایز کننده رویکرد یادگیری از سایر رویکردها

1- علت رفتارها اساساً در تاریخچه ی یادگیری گذشته فرد نهفته است(برخوردهای پیشین).

2- علت رفتار را عمدتاً در محیط بیرونی جستجو می کند نه در تعبیر و تفسیر ذهنی فرد از آنچه روی می دهد(تداعی، تقویت و سرمشق).

3- هدف آن تبیین رفتار آشکار است نه حالت های روانی و ذهنی(تیراندازی به سوی پلیس).

        نظریه های شناختی

اندیشه ی اصلی در این رویکرد آن است که رفتار یک شخص بستگی به شیوه ی درک او از موقعیت های اجتماعی  دارد.

اصول اصلی

این رویکرد قویاً تحت نفود دیدگاه گشتالت قرار دارد.

گشتالت واژه ای آلمانی به معنی شکل، هیئت یا الگو است.

از دیدگاه آنان مردم موقعیت ها را به صورت حاصل جمع تعداد زیادی از عناصر جدا جدا درک نمی کنند بلکه تصور آن ها از هر موقعیت به صورت یک کل پویاست و معتقدند وقتی رفتاری به اجزای آن یعنی پیوند های محرک – پاسخی تجزیه شود، جوهره آن از بین می رود.

فرض بنیادین: کل چیزی بیش از مجموعه اجزای خود است.

اندیشه های محوری در دیدگاه گشتالت

1- گروه بندی یا مقوله بندی(قوانین مشابهت، مجاورت، تجربه های گذشته و...).

2- قانون شکل و زمینه

        نظریه های شناختی

1- اسناد علّی

2- شناخت اجتماعی

1- اسناد علّی

چگونه مردم از اطلاعات بدست آورده برای تعیین علل رفتار اجتماعی استفاده می کنند(اساساً به فرایند تعبیر و تفسیر یا قضاوت روی ویژگی های افراد یا اشیا در محیط توجه دارد).

2- شناخت اجتماعی

افراد اطلاعات اجتماعی درباره ی مردم، موقعیت های اجتماعی و گروه ها را چگونه پردازش می کنند.

        سه حیطه ی تحقیقی در رویکرد شناخت اجتماعی

الف)- ادراک اجتماعی:

راه هایی را که مردم محرک های اجتماعی را درک و رمزگردانی می کنند بررسی می کند(توجه به برخی اعمال).

ب)- حافظه ی اجتماعی:

بررسی چگونگی اندوزش اطلاعات درباره ی مردم و رویدادهای اجتماعی(طرحواره ها و چگونگی بازیابی اطلاعات ذخیره شده).

ج)- قضاوت اجتماعی:

راه های تلفیق و ترکیب اطلاعات را به وسیله ی مردم برای رسیدن به نتایج درباره ی محیط اجتماعی(انتخاب رشته ی داوطلبان کنکور).

        ویژگی های متمایز کننده ی رویکردهای شناختی با رویکردهای یادگیری

A)- رویکردهای شناختی به زمان حال تمرکز دارند نه به گذشته

B)- رویکردهای شناختی بر اهمیت ادراک یاتعبیر و تفسیر فرد از واقعیت ها تأکید دارند نه بر واقعیت یک موقعیت که ممکن از سوی یک مشاهده گر بی طرف دیده شود(تعبیر و تفسیر احمد از وضعیت موجود).

             نظریه های انگیزشی

این رویکرد بر عوامل انگیزشی که رفتار انسان را هدایت می کنند تمرکز دارد.

سه نظریه ی انگیزشی در روانشناسی اجتماعی

1- ارضای نیاز ( بر اساس دیدگاه فروید، برانگیخته شدن رفتار به وسیله ی سایق ها، تکانش ها و ...)

2- تصمیم گیری عقلایی (از کارهای اقتصاد دانان و بر اساس سود و زیان)

3- تبادل اجتماعی (از کارهای اقتصاد دانان بر اساس پاداش و تنبیه)

        ارضای نیاز

این نظریه فرد دارای نیازهای مهم و انگیزه های خاص می داند که رفتارهای او در جهت ارضای آن نیازهاست (انتخاب همسرآینده). تصویری تکانشی از انسان که عمدتاً از سوی نیروهای درونی هدایت می شوند.

  • تصمیم گیری عقلایی

مخالف دیدگاه ارضای نیاز است و فرض آن ها این است که مردم تصمیم گیرنده های منطقی و عقلایی هستند که براساس بیشترین سود و کمترین ضرر دست به انتخاب می زنند(انتخابگری محاسبه گر و علمی)

نظریه ی انتظار ارزش

بر اساس این نظریه تصمیم ها بر مبنای دو عامل انجام می گیرد:

الف)- ارزش بازده های تصمیم های مختلف احتمالی

ب)- احتمال حصول هر بازده بر اثر گرفتن یک تصمیم احتمالی

(مانند خرید ماشین یا انتخاب های احمد:فرار،تسلیم یا تیراندازی)

نکته: نظریه ی انتظار – ارزش از جمله نظریه های رویکرد تصمیم گیری عقلایی است.

        تبادل اجتماعی

تعامل میان فردی را بر مبنای سود و زیان آن برای هر شیوه ی احتمالی تعامل تحلیل می کند(مبادله ی پاداش یا تنبیه).

مانند تعبیر تبادل خصمانه بین احمد و افسر پلیس.

ویژگی های متمایز کننده رویکردهای انگیزشی با رویکردهای یادگیری

1- نظریه انگیزشی با مزایا و معایب نسبی پاسخ های احتمالی به موقعیت کنونی سر و کار دارند نه با عادت های آموخته شده در گذشته.

2- تحلیل های انگیزشی بسیار به حالت های درونی و نه فقط به محیط بیرونی ، متکی اند.

تفاوت ماهیت انسان در رویکردهای انگیزشی

                                                            تبادل اجتماعی

             ارضای نیاز                                                                      انتخاب عقلایی

تصویری تکانشی و هدایت با نیروهای درونی                   فرد انتخابگری محاسبه گر و تقریباً علمی

        رویکردهای جامعه شناختی به روان شناسی اجتماعی

1- تعامل نمادین

2- نقش های اجتماعی

  • تعامل نمادین

تفاوت بین انسان و حیوان را در قابلیت ساختن و کاربرد نمادها می داند. دیدگاه تعامل نمادین تأکید بسیاری بر تعامل اجتماعی دارد. تعامل اجتماعی یعنی فرایندی که طی آن مردم معنی هایی را که در ذهن دارند به یکدیگر انتقال می دهند(کلامی و غیر کلامی).

دو مفهوم مهم در تعامل نمادین

1- تعریف موقعیت: رسیدن به درک مشترک از معنی رفتارهای یکدیگر بر مبنای تعامل(گروه تجسس)

2- خود یا نفس: مفهومی که ما از خود داریم، یعنی این که چه کسی هستیم و چگونه هستیم؟  مفهوم خود آئینه ای (ناتوان دیدن خود توسط احمد در نتیجه ی شکست های تحصیلی و توانا ارزیابی کردن خود در دزدی ).

        نقش های اجتماعی

به هنجارها یا حقوق و مسئولیت هایی اطلاق می شود که در یک نظام اجتماعی به یک سِمت ویژه تفویض می شوند.

هنجارهای اجتماعی: شامل قواعد و انتظاراتی است درباره ی آنچه اعضای نظام اجتماعی باید باشند یا انجام دهند.

نظام اجتماعی: به هرگروه یا سازمان اجتماعی که افراد آن با هم در تعامل هستند گفته می شود. (مانند خانواده، دانشگاه یا کارکنان یک اداره).

دو رویکرد جامعه شناسان برای تحلیل نقش های اجتماعی

A)- رویکرد ساختار اجتماعی

B)- رویکرد فرایندهای تعاملی

  • رویکرد ساختار اجتماعی به نقش

این رویکرد تصورات به عاریت گرفته از تئاتر را به کار می برد. و معتقدند که جامعه مدت ها پیش از آنکه ما به عنوان افراد جامعه وارد صحنه شویم، وجود داشته و بسیاری از نقش های از پیش تعیین شده را به ما عرضه می کند و افراد را به عنوان بازیگرانی فعل پذیر تصور می کند.

        رویکرد فرایند تعاملی به نقش

 بر خلاف رویکرد ساختار اجتماعی به نقش، افراد را به صورت ایجاد کنندگانی فعال( نقش سازی در جریان تعامل اجتماعی) که به مقیاس وسیع نمایشنامه های خود را می نویسند یا لااقل آن را اصلاح و ویرایش می کنند و شخصیت و منش خود را تعریف می کنند تصویر می کند. مانند نقش های افراد در ازدواج

نکته: از منظر این دیدگاه، یک عمل جرم انگیز، مانند هر عمل اجتماعی شامل توالی یک رشته انتخاب ها و رفتارهاست( مانند انتخاب این که از چه فروشگاهی سرقت کند).

نظریه های زیست شناختی

1- غریزه

2- جامعه شناسی زیستی

3- تفاوت های فردی

        غریزه

بحث این است که اهمیت نقش غرایز چیست و هرکدام از آن ها چه اثری بر رفتار ما می گذارند.

  • جامعه شناسی زیستی

این رویکرد نظریه ی تحولی را برای تبیین رفتار به کار می برد ( نظریه ی داروین).

در این دیدگاه رفتار، حداقل تا حدودی به وسیله ی ژنتیک تعیین می شود، و الگوهای رفتاری در طول زمان به وسیله ی انتخاب طبیعی ژن های خاص تحول پیدا می کند. مانند پرخاشگری برای حفظ قلمرو و محافظت از فرزندان.

  • تفاوت های فردی

        الف)- تفاوت بین افراد یک جنس(تفاوت بین پسرها و تفاوت بین دخترها

ب)- تفاوت بین دو جنس (تفاوت بین دختر و پسر)

        الف)- تفاوت بین افراد یک جنس

         1- تفاوت های ظاهری شامل: قد و وزن، رنگ پوست، چشم، مو و ...

        2- تفاوت های ذهنی شامل: قدرت یادگیری، استعداد نقاشی، خواندن، نوشتن، سرعت عمل و ...

ب)- تفاوت بین دو جنس

دیدگاه زیستی درباره ی تفاوت های دختر و پسر

   *   دختر محصول کروموزوم های XX  و پسر محصول کروموزوم های XY

*    از نظر سازماندهی مغز دو نیمکره مغز پسرها نسبت به دخترها بیشتر تخصصی شده.

  • دخترها از نظر استعدادهای کلامی از پسرها بهترند(مانند: خواندن، املای کلمات هجی کردن، صحبت کردن و تلفظ دقیق).
  • پسرها در فعالیت های تجسم فضایی از دخترها عملکرد بهتری دارند(مانند: نقشه کشی، ریاضی، توانایی های مکانیکی، تجسم اشیاء در فضا و هندسه).
  • آستانه ی لمس و شنوایی دخترها پایین تر از پسرهاست.
  • بینایی پسرها بهتر از دخترهاست.
  • نظریه ی نقش

نقش عبارت است از کارکردهایی که یک شخص هنگام اشغال یک پست یا مقام در یک زمینه ی اجتماعی خاص باید انجام دهد (وابسته و هماهنگ به نقش های سایر افراد ).

انواع تعارض نقش

1- تعارض بین نقشی:

زمانی که فرد دارای چندین مقام مختلف است که انتظارهای ناهمخوان دارند(مثلاً یک فرد به عنوان پدر، همسر، برادر و ...).

2- تعارض درون نقشی:

وقتی که یک نقش خاص دارای انتظارات ناهمخوان در درون آن نقش است(مثل امتحان روانشناسی اجتماعی و ارائه ی کنفرانس در یک روز).

        کمک های نظریه ی نقش به روانشناسی اجتماعی

نظریه ی نقش با کاربرد اصطلاحاتی نظیر الگوی نقش، نقش بازی کردن و قبول نقش به توضیح این که چرا رفتار مردم ممکن است با تغییر یافتن نقش آن ها در جامعه تغییر کند پرداخته است (نگرش های کارمندان و سیاست های کاری).

وضعیت نظریه ها در روانشناسی اجتماعی امروزی

روانشناسان اجتماعی به وضع نظریه های برد متوسط گرایش پیدا نموده اند. این نظریه ها می کوشند تا پدیده های ویژه ای از قبیل نگرش، پرخاشگری یا کنش های میان فردی را توجیه و تبیین کنند.

روند دیگر این است که اندیشه های مختلف نظریه های مختلف را با هم تلفیق کنند.(رفتار، اندیشه ها و احساسات).

فصل سوم

رفتار در گروهها

            تعریف گروه:  گروه عبارت است از دو فرد یا بیشتر که با هم تعامل دارند به نحوی که هر یک می تواند در دیگری یا دیگران تاثیر گذاشته و از آنان متاثر شود )شاوه 1981(.

            تعریف دوم از گروه:

گروه عبارت است از تعامل بین افراد، داشتن درک و تصور از دیگر اعضا، ایجاد پیوندهای عاطفی و وابستگی متقابل یا نقش های متقابل(دولاماتر 1974) .

            تعریف واژه انبوهه ) تجمع)

            مجموعه ای از افراد که با یکدیگر در تعامل نیستند. انبوهه می تواند به گروه تبدیل شود. مثال:تماشاچیان یک فیلم

شیوه های عمل در گروه ها

یعنی افراد گروه چگونه دور هم جمع می شوند، چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می سازند و چگونه عمل می کنند.

1- نفوذ اجتماعی

حضور دیگران چگونه رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

آزمایش ”نورمن تریپلت“ که نخستین کوشش عملی برای نشان دادن تأثیر حضور دیگران بر عملکرد فرد بود، نشان داد که حضور دیگران حتی اگر عملاً به صورت گروه عمل نکنند نیز می تواتد در رفتار گروه مؤثر باشد.#

2- اثرات گروه تماشاچیان

در موارد زیادی ما به طور انفرادی عمل می کنیم، اما در عین حال متوجه هستیم که دیگران در حال تماشای ما هستند. بسیاری از مردم در حضور یک عده تماشاگر احساس ترس و اضطراب می کنند(سخن گفتن در برابر جمع)، اما در بعضی موارد حضور تماشاچیان می تواند به ما انرژی اضافه بدهد(بازی کردن در سالن پر از تماشاچی).

3- الگوی تأثیر اجتماعی

نظریه ای که نقش تماشاچیان را بر عملکرد افراد توضیح داده است.

عوامل مؤثر در تأثیر تماشاچیان از دید ” لاتانه ”(قیاس لامپ با الگوی تأثیر اجتماعی)

 

 

توضیحات

فرض اصلی

الگوی انگیزشی

در پاسخ های مسلط، (رفتارهایی که خوب آموخته شده باشند) حضور دیگران به افزایش سطح عملکرد منجر می شود و در رفتارهایی که خوب آموخته نشده باشند دچار تهییج افزایشی می شود، زیرا پاسخ های خوب آموخته شده با عمل کردن آن ها تداخل می کنند.

حضور دیگران منبع انگیزش یا تهییج است.

زایونک معتقد است

حضور صرف دیگران نیست که موجب برانگیختگی می شود، بلکه انتظارقضاوتی است که شخص فکر می کند تماشاگران نسبت به عملکرد او خواهند داشت.

حضور دیگران یک منبع سائق آموخته است.

کوترل معتقد است

حواس پرتی یک عامل مهم در بازداری اجتماعی است.

انگیختگی نتیجه تعارض بین پاسخ های احتمالی است.

محققان دیگر گفته اند

الگوی انگیزشی اثر یک گروه تماشاچی بستگی به تعداد منابع (تعداد دایره ها)، نیرومندی آنها (اندازه دایره ها) و فاصله آنها از فرد عمل کننده (طول پیکانها دارد).

 

الگوی انگیزشی تأثیر حضور دیگران

1 آسان سازی اجتماعی : توسط آلپورت(1920) به بهتر شدن عملکرد فرد به علت حضور افراد دیگر(حضور صرف نه تعامل بین یک شخص و تماشاچیان).

2 بازداری اجتماعی : توسط رینگلمن(1913) به کاهش در عملکرد فرد به علت حضور افراد دیگر.                    

            نکته:

نتیجه نهایی همه الگوها یکی است: انگیختگی موجب افزایش سطح عملکرد در پاسخ های خوب آموخته شده و کاهش در سطح عملکرد در پاسخ های خوب آموخته نشده می شود.

الگوی انگیزشی در آسان سازی اجتماعی:

 

تماشاچیان فعال :

1 : نگرش های رقابتی : مردم در یک موقعیت متقابل سریع تر، اما بی دقّت تر از افرادی که در تنهایی هستند، کار می کنند(داشیل 1930).

2 : گروه همکوش : مبنایی برای مقایسه ایجاد می کند و ممکن است به ایجاد رقابت کمک کند. مشاهده رفتار دیگران مانند مبنایی برای عملکرد ماست. 

الف : شخصی که از ما بهتر عمل میکند = می تواند برای ما به عنوان قرینه رقابت آمیز عمل کرده در نتیجه عملکرد ما را بهبود بخشد.

ب : شخصی که مانند ما یا بد تر از ما عمل میکند = تأثیر چندانی بر عملکرد ما نخواهد داشت.

ج : شخصی که عملکرد بسیار برتر از ما دارد = تأثیر رقابتی کمتری خواهد داشت.

 

            ویژگی های تکلیف و موقعیت در تأثیرات گروه همکوش

الف)- تکلیف ساده :

رقابت عملکرد را بهتر می کند یعنی نتیجه با پیش بینی های الگوی آسان سازی اجتماعی مطابق باشد.

ب)- تکلیف دشوار:

رقابت عملکرد را دچار اختلال می کند و همکاری در بهبود عملکرد گروه همکوش تأثیر مثبت دارد.

    مشخصه های گروه :  ترکیب گروه ، عملکرد گروه ، ساختار گروه ، پویایی گروه

 

 

 

 

            سه وجه تفاوت گروه ها

1- اندازه(متغیر مربوط به ترکیب)

2- امکانات ارتباطی( متغیر مربوط به ساختار)

3- تجانس و هماهنگی(متغیر مربوط به پویایی)

اندازه

”اسلیتر“ در تحقیقات خود بر روی اندازه ایده آل گروه به این نتیجه رسیده است گروه های 5 نفری مناسب ترین تعداد برای انجام کارهای فکری است.

” آزبورن ”مبتکر اصطلاح بارش مغزی معیقد است که اندازه مطلوب برای گروه های حل مسئله 5 تا 10نفر است.

 

            دلایل ساده انگاری بودن نتیجه گیری ها در مورد اندازه ایده آل گروه های حل مسئله

الف)- معیارهای متنوعی برای تعیین موفقیت وجود دارد. گروه های کوچکتر از نطر شرکت کنندگان راضی کننده تر است زیرا فرصت بیشتری برای ارائه نظرات خود دارند. اضافه شدن چند عضو دیگر مهارت های ضروری گروه را افزایش می دهد، اما می تواند به میزان مشارکت اعضای دیگر و روحیه آن ها لطمه وارد شود.

ب)- ساختار تکلیف با اندازه گروه تعامل دارد، بعضی تکالیف توسط یک نفر و برخی دیگر توسط چندین نفر قابل اجراست.

ج)- میزان سازمان یافتگی تکلیف با اندازه آن تعامل دارد.

 

            امکانات ارتباط(ساختار)

بعضی مواقع، گروه های جهان واقعی کانال های مشخص و محدودی تعیین می کنند که پیام فقط از آن کانال ها می تواند عبور کند. مثال ارتباط اعضای هیئت علمی برای تماس با رئیس دانشگاه از طریق رئیس دانشکده.

شبکه های ارتباطی

به الگوهای تجویز شده ارتباط شبکه ارتباطی گفته می شود.

نمونه هایی از شبکه های ارتباط

 

 

 

شبکه های ارتباطی

 منجر به سازمان متمرکز می شوند ریرا فرد مرکزی به صورت محور در خواهد آمد.موقعیت مرکزی در این شبکه ها ارضا کننده شناخته شده و موقعیت های کناری روحیه ضعیفی خواهند داشت. وقتی بر حسب زمان صرف شده برای حل مسئله تعداد خطاهای انجام شده و تعداد پیام های رد و بدل شده مورد قضاوت قرار می گیرد دارای بیشترین کارایی خواهد بود. در سر و کار داشتن با مسائل مشکل، شبکه های چرخی کمترین کارایی را دارند و برای رسیدن به راه حل مسئله اطلاعات کمتری نیاز دارند.

زنجیری

شکلY

چرخی

امکان ایجاد یک رهبر مسلط را تسهیل نمی کند. در این گروه ها شخصیت های فردی و مهارت های اعضای گروه تعیین می کند که چه کسی رهبر خواهد شد. این شبکه ها روحیه بالاتری به افراد در همه موقعیت ها اعطا می کنند. در سر و کار داشتن با مسائل مشکل شبکه دایره ای بیشترین کارایی را بر حسب زمان صرف شده برای حل مسئله دارد.

دایره ای

و

هم پیوند

 

             

             

            انسجام(چسبندگی،  روح نزدیک بودن، احساس ما بودن و جوّ عاطفی)

             

             

تعریف انسجام گروه:

یک ویژگی گروه که در آن نیروهای اعمال شده بر اعضا، برای ماندن در گروه بیش از کل نیروهایی است که می کوشد آن ها را به  ترک گروه وادار کند.

- گروه هایی که در آن اعضای گروه یکدیگر را د

/ 1 نظر / 489 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir