خلاصه مطالب رویکردهای یادگیری (دانشجو عباسی)

خلاصه مطالب رویکردهای یادگیری  (دانشجو عباسی)

مسائل تعلیم و تربیت 3 دسته اند :

1- مسائل بنیادی

 2- مسائل سازمانی (چگونگی انجام امور سازمان آ. پ)

 3- مسائل متدولوژی (روشی)

مسائل بنیادی:

مسائل ذهنی وتئوری پشتوانه ت وت است و از مخالفت دو تفکر مهم صورت گرایی و واقع گرایی می باشد.

صورت گرایی :

 به معنای اصالت تصور (ادراکی) است . (نیات ، تصورات اندیشه ها)

واقع گرایی :

 به معنای اصالت تجربه و واقعه (رویدادها) است .

واقع گرایان روی رفتارها و امور عینی ت . ت حساس هستند مثل مدیران ، آ.پ

اندیشه به اندازه ای مهم است که در عمل ملموس انسانها تاثیر بگذارد .

 نزاع بین صورت گرایان و واقع گرایان            تعلیم و تربیت اصل نظام ت.ت با مسأله صورت گرایی و واقع گرایی در ارتباط است

مسائل سازمانی :

مربوط به چگونگی کار موسسات آموزشی است .

مثلاً نظام ت .ت سالی واحدی باشد یا ترمی واحدی دولتی باشد یا خصوصی کلان باشد یا خرده نظام .

مسائل متدولوژی (روش شناسی) روشهای تربیت شیوه های آموزش . بحث چگونگی تعاملات کلاس درس مطرح می شود . مثلاً اگر به جای روش سخنرانی روش بحث گروهی باشد بهتر است .

روان شناسی یادگیری جزء مسائل متدولوژی است .

مفاهیم اساسی در روان شناسی یادگیری :

 1- تفکیک بین تدریس و یادگیری (تدریس مترادف یادگیری نیست)  

2- تلفیق بین تدریس و یادگیری مثلاً فروشنده بدون خریدار معنا ندارد

 3- نظامهای تربیتی و تدریس

یک مفهوم اساسی در روان شناسی یادگیری مشخص کردن نوع نظام تربیتی است که ممکن است بر یکی از ارکان تاکید کرده باشد .

رویکرد یادگیری : یعنی نگاه ما نسبت به فرآیند یادگیری وجود دارد

در جریان یاددهی یادگیری چه عناصری وجود دارد ؟

عناصر جریان یاددهی یادگیری :

معلم برنامه درسی دانش آموز امکانات .

ریشه برخی مشکلات ت . ت در 2 تفکر مهم صورت گرایی و واقع گرایی است در بین این دو دیدگاه بحث معرفت و دانش

مسائل طرح شده در دو دیدگاه مهم تربیتی :

1- معرفت (دانش):

-    آیا شناخت ممکن است ؟ شناخت چگونه ممکن است ؟ راه رسیدن به شناخت چیست ؟

-    دیدگاه رفتاری معتقد به محیط و حواس هستند .

-    دیدگاه شناختی معتقد به ساختار ذهنی هستند .

شناخت چگونه ممکن است ؟ دو دیدگاه است .

1- معرفت شناسی خردگرا

 2- معرفت شناسی تجربه گرا

-  خردگرایان : از آنجا که منبع معرفت عقل است به کمک آن می توان به شناخت دست یافت وتمام تلاش آنها در جهت ذهن است به دلیل اینکه قرار است عقل انسان به ما کمک کند .

-    تجربه گرایان معتقدند منبع اصلی معرفت حس یا حواس می باشد و به کمک آن شناخت امکان پذیر است .

مسائل بنیادی : صورت گراها واقع گراها (هستی شناسی معرفت شناسی ارزش شناسی)  

برای ورود به بحث مسائل بنیادی بحث شناخت و معرفت پیش می آید . دسته ای که دنبال شکل گیری تصورات خوب در فراگیرانند یعنی آنچه در ذهن حاصل می شود (صورت گرا) مهم است .

دسته ای که معتقدند آنچه در ت . ت واقع می شود واقع گرایی است.

صورت گرایی تصورگرایی یا ایده آلسیم بحث اصلی آنها مسائل اساسی در تعلیم و تربیت است .

مبانی تمام دیدگاههای روان شناسی دیدگاههای فلسفی است شامل هستی شناسی ، معرفت شناسی و ارزش شناسی

هستی شناسی برداشت صورت گرایان از جهان و انسان

هستی شناسی : جهان و انسان

تصورگرایان : چیزی بیش از آنچه ما از جهان تصور می کنیم وجود ندارد جهان همان سنبلی تصوری است که در ذهن ایجاد شده است .

انسان : اصل در انسان به ذهن است و جسم مجاز است و ماندگار نیست .

ایده آل را در نظر می گیرند و نیات انسان مهم است.

معرفت شناسی : آیا شناخت ممکن است ؟ بله راه رسیدن به شناخت چیست؟ عقل

ارزش شناسی شامل زیبایی شناسی (زیبایی اندیشه) و اخلاق(بایدها و نبایدها) است . حسن و قبح هایی در اخلاق مهم است که جنبه عقلانی داشته باشند .

ارزش شناسها زیبایی و اخلاق و عقل را مطلق می دانند در عالم نظر ولی در عالم عمل انجام نمی گیرد و معنی ندارد .

واقع گرایان: هستی شناسی شامل :

 1- جهان (عینی و ملموس) معرفت آری به کمک حواس نسبی اخلاق بر اساس منافع

 2- انسان (جسمانی) .

جهان : در واقعیتهای عینی و ملموس جهان تغییر ایجاد می کنند .

انسان : انسان اصالتش به جسم است باید تغییرات رفتاری انسانها را ببینیم .

معرفت شناسی : آیا شناخت ممکن است ؟ بله مطلق است یا نسبی ؟ نسبی چون جهان ملموس درحال تغییر است .

راه رسیدن به شناخت چیست ؟ حواس بهترین بستر برای بکارگیری روان شناسی رفتارگرایی پذیرش واقع گرایی است .

ارزش شناسی شامل:

1- زیبا شناسی :نسبی است و به چیزی زیبا می گویند که در محک حِس آن چیز زیبا باشد . مانند : نقاشی معماری شهرسازی (زیبائیهایی که در عالم ماده وجود دارد .) و راه رسیدن به آن حس است .

2-اخلاق : از نظر واقع گرایان اخلاق مبتنی بر امور محسوس است .

واقع گرایان اخلاق را نسبی می دانند چون محسوس است و عوض می شود .

مسائل سازمانی : پیرامون تغییرات مفید موسسات آموزشی هستند مثلاً سازمان : دو یا چند نفر که برای رسیدن به هدف مشترک با هم تلاش می کنند .

ویژگی سازمانها :

 1- داشتن هدف

 2- وجود نیروی انسانی

 3- وجود منابع مالی

 4- داشتن مدیر

داشتن هدف:هدفهابامسائل بنیادی عجین است وهر سازمان باید هدفهای قابل دفاع داشته باشد تا سازمان خوب کار کند 

وجود نیروی انسانی: حتماً باید حداقل 2 نفر باشند مثل خانواده

وجود منابع مالی:  بدون منابع مالی سازمان تشکیل نمی شود منابع مالی برای هر کاری باید تامین شود .

داشتن مدیر:  هر سازمان باید مدیر داشته باشد که مسئولیت سازمان به عهده مدیر است

 از معضلات ت . ت

انواع سازمان 1) از نظر کسب درآمد سازمانها به 2 قسمت تقسیم می شود : 1- غیرانتفاعی 2- انتفاعی

تعلیم و تربیت جزوء گروه سازمان غیرانتفاعی است .

انتفاعی : با هدف کسب درآمد طراحی می شود . غیرانتفاعی : باهدف خدمت رسانی اجتماعی

 2) از نظر نوع اداره سازمان به دو شکل است :

1- متمرکز

 2- نیمه متمرکز

متمرکز : سازمانهایی که تمام اختیارات در راس هرم سازمان است.

نیمه متمرکز : سازمانهایی که اختیارات به زیردستان واگذار شده است .

شرایط سازمانهای متمرکز :

* اهمیت زمان در دستورات . زمان در آ.پ طولانی است

* نالایق بودن زیردستان لیاقت زیردستان رفته بالا

*حساس بودن شغل

/ 0 نظر / 116 بازدید