نمونه سوال

نام استاد : احمداکبری                     نام و نام خانوادگی دانشجو ...................................................... نام درس :سنجش واندازه گیری     

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کاشمر

 

رشته :آموزش ابتدایی          شماره دانشجویی : ..................................................................تاریخ امتحان :اول86        

تعداد سؤالات:11سوال                                                                                             مدت امتحان : 75دقیقه                                                                                   

 

1- آزمون را تعریف و انواع آزمونها را نام ببرید؟(5/1نمره)

 2- انواع ارزشیابی ها در آموزش و پرورش کدامند خلاصه وار توضیح دهید؟(3نمره)

 3- ویژگی هدفهای کامل رفتاری را کدامند خلاصه وار توضیح دهید؟(3نمره)

/ 0 نظر / 46 بازدید