بنیادگرایی

بنیادگرایی: خاستگاه این نظریه که گاهی از آن به ماهیت گرایی نیزتعبیر می شود ریشه در مکتب ایده آلیسم دارد.بنیانگذار ایده آلیسم در مغرب زمین افلاطون است. بهلحاظ معرفت شناسی ایده آلیسم منشائ معرفت را عقل و مستقل از تجربه می داند. از نگاهاین مکتب ذهن موجودی فعال است و شناخت واقعی نه از طریق تجربه حسی بلکه از طریقیادآوری و تذکار ایده ها صورت می گیرد. فرد از طریق شهود ، درون نگری و بصیرت بهدرون خود نگریسته و نسخه ای از ایده ها را در آن می یابد (گوتک1380).این بدان معنااست که آنچه که در صدد شناخت آن هستیم از پیش در ذهن وجود دارد. می توان در یک کلامایده آلیسم را تقدم واقعیت غیر مادی بر واقعیت مادی و یا تقدم ذهن بر عین تعریفکرد. به لحاظ ارزش شناسی، ایده آلیسم ارزشها را اموری مطلق، جاودان و تغییرناپذیردر نظر می گیرد که در خدا یا یک نیروی روحی غیر شخصی قرار دارند (شعاری نژاد 1381).
در نگرش ایده آلیستی تعلیم و تربیت از اهمیتی خاص برخورداراست. هدف ازتعلیم و تربیت رشد و تکامل ذهن در نظر گرفته می شود. یادگیری فرآیند یادآوری ایدهها و کاربرد آنها است.
در فرآیند یادگیری دانش آموز ترغیب به کشف و یادآوریحقایقی می شود که در ضمیر خود او وجود دارند (گوتک 35:1380).
چنانکه پیش از اینبیان شد بنیادگرایی از ایده آلیسم سرچشمه می گیرد. اگر خواهان بررسی آرائ تربیتیبنیادگرایان هستیم می توان آنها را در موارد ذیل چنین خلاصه نمود:
(1):
دربنیادگرایی معیارهای فکری و عقلی از جایگاه خاصی برخوردار هستند.
(2):
بنیادگرایی بر حفظ و انتقال میراث اجتماعی به نسل های بعدی تاکید میکند.
(3):
انتقال میراث اجتماعی و فرهنگی به نسل های بعدی در راستای حفظ همبستگیاجتماعی و خیرعمومی صورت می گیرد.
(4):
بنیادگرایان بر پرورش ذهن بسیار تاکید میکنند (شعاری نژاد1381).
از بنیادگرایان معروف می توان به افلاطوان، فروبل، کانت،برادلی، کروچه و... اشاره کرد.
پایدارگرایی: این نظریه ریشه در رئالیسم دارد. بنیانگذار رئالیسم در تاریخ اندیشه غرب ارسطو است. آنچه در رئالیسم اصل محسوب میشود این است که واقعیت امری مادی است و اشیائ دارای وجودی مستقل از ذهن شناسندههستند.از دیدگاه رئالیسم ذهن انسان در بدو تولد همچون لوح سفیدی است که به تدریجمعلومات از طریق حواس در آن نقش می بندند. پیروان رئالیسم علاوه بر این که به اصلاستقلال وجود اشیا معتقد هستند بر اصل قابلیت شناسایی جهان نیز تاکید می ورزند دواصلی که می توان گفت لازم و ملزوم یکدیگرند (شعاری نژاد1381).

/ 0 نظر / 890 بازدید