نمونه سوال

نام استاد : احمد اکبری             نام درس :اصول سرپرستی                     رشته : کامپیوتر         تعداد کل سؤالات :36             تاریخ امتحان :10/4/87                 مدت امتحان : 60دقیقه                 

واحد کاشمر

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو..................................................................................... شماره دانشجویی : .......................................................... *(هر 6پاسخ نادرست یک پاسخ درست را حذف می کند)*

1- هدایت سرپرست برزیردستان چه نوع نظارتی است؟

الف- نظارت آینده نگر                    ب- نظارت گذشته نگر                    ج- نظارت همزمان             د- نظارت راهکاری

2-  اولین گام در فرایند نظارت چه مرحله ای است؟

الف- سنجش عملکردها                   ب- اصلاح                                  ج- تعیین استانداردها                      د- مقایسه عملکردها

3- کدامیک از فرضیات اساسی سلسه مراتب نیازهای مازلو می باشد؟

الف- ابتدا نیازهای سطح بالا را باید ارضا نمود                                       ب- همه نیازها را می توان در یک زمان ارضا نمود          

ج- نیازها پایینتر از راههای بیشتری ارضا می شوند                                  د- نیاز ارضا شده بر انگیزاننده نیست

4- از نظر هرزبرگ کدام نیاز با سایرین متفاوت است؟      الف- دستمزد                  ب- مسئولیت        ج- روابط متقابل فردی        د- شرایط کار

5- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای سازمان رسمی محسوب می شود؟

الف- شفاهی بودن روابط سازمانی                  ب- شخصی بودن              ج- آرمانی بودن                د- واقعی بودن

6- چه کسانی از تصمیمات برنامه ریزی شده ای مانند روشهای استاندارد عملیات استفاده می کنند؟

الف مدیران میانی               ب- مدیران عملیاتی                        ج- مدیران عالی                د- هیات مدیره

7- چه کسانی در تصمیماتشان بیشتر در شرایط اطمینان تصمیم می گیرند؟

الف مدیران میانی               ب- مدیران عمومی                        ج- مدیران عالی                د- مدیران عملیاتی

8-کدام گزینه جزءمزایای تقسیم کار محسوب می شود؟

الف- افزایش تولید            ب- افزایش رضایت شغلی                ج- بالا بردن نبوغ کاری                   د-همه موارد


 

نام استاد : احمداکبری                     نام و نام خانوادگی دانشجو ...................................................... نام درس :روشها وفنون تدریس     

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کاشمر

 

رشته :آموزش ابتدایی          شماره دانشجویی : ..................................................................تاریخ امتحان :1-86-85   

تعداد سؤالات:12سوال 16 نمره+ 4نمره میان ترم                  مدت امتحان : 75دقیقه                                                                                   

 

1- طراحی آموزشی را تعریف ومراحل آن را نام ببرید؟(5/1نمره)

2- ملاکهای انتخاب رسانه ها را نام ببرید؟(1)

3- طرح درس روزانه را تعریف کنید؟(1)

4- مراحل مختلف تدریس را نام ببرید ؟(5/1)


 

نام استاد : احمداکبری                       نام درس :آمار در علوم تربیتی در علوم تربیتی                   رشته : کارشناسی آموزش ابتدایی                             

 نام و نام خانوادگی دانشجو ..................................................شماره دانشجویی :............................مدت امتحان : 80دقیقه     تاریخ امتحان 27/3/86              

تعداد کل سؤالات :

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کاشمر مرکز بردسکن

 

      10سوال       *(برای پاسخگویی به سوالات از فرمولهای پیوست می توان استفاده نمود)*

1-جامعه آماری ونمونه آماری را تعریف کنید؟(2نمره)

2-مقیاسهای اندازه گیری در طبقه بندی داده ها را نام برده یک مورد را توضیح دهید؟(2نمره)

3-نما و میانه را در آمار تعریف نمایید ومیانه را در داده های ذیل محاسبه نمایید؟(3نمره)

cf فراوانی تراکمی

 

   fفراوانی

 

/ 0 نظر / 52 بازدید