نمونه سوال روشهای نوین تدریس

1-     

- روش تدریس واحد کار:

هدفهای رفتاری:

روش تدریس دکرولی:

طرح درس روزانه:

روش پروژه:

 

1-        مدل عمومی تدریس را خلاصه وار توضیح دهید؟ (2نمره)

 

2-        قوانین نظریه گشتالت را نام برده، خلاصه وار شرح دهید؟(2نمره)

  چهار تیپ شخصیتی معلمان را نام برده، خلاصه­وار شرح دهید؟(3نمره)

 

2-        سه دسته هدفهای آموزش و پرورش را نام برده، خلاصه­وار شرح دهید؟(2نمره)

3-        طبقه بندی بلوم از حیطه شناختی را نام برده، خلاصه­وار شرح دهید؟(2نمره)

6. انواع ارزشیابی از نظر زمان اجرا، نام برده خلاصه­وار شرح دهید؟(3نمره)

/ 0 نظر / 169 بازدید