متحان میان ترم فلسفه تعلیم و تربیت نام و نام خانوادگی دانشجو..........

صل بنیادین وجود بر ماهیت مقدم است در کدام مکتب فلسفی مطرح گردید؟

الف.ناتورالیسم                 ب. پراگماتیسم                 ج .اگزیستانسیالیسم                       د . ماتریالیسم

3-     تعریف دیویی از هوش با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتری دارد؟

الف .تعریف و حل مسئله    ب. درجه انتزاع ذهنی         ج . اخلاقی برخورد کردن   د.مستدل بودن

4-     اصل محوری فلسفۀ سیاسی و تربیتی ناتورالیسم کدام است؟

الف .تشکیل شخصیت بر وفق طبیعت                         ب . توجه به تغییر به­عنوان مهمترین اصل هستی

ج.اعتقاد به تشکیل اتوپیا                                         د. توجه به ثنویت

5-     دیویی به کدامیک از مسائل فلسفی بیش از سایرین می­پرداخت؟

الف.مابعدالطبیعه               ب .معرفت شناسی             ج. ارزش شناسی               د . منطق

6-     در مکتب پراگماتیسم روش علمی در مفهومی وسیع کدام است؟

الف.روش تجربی              ب. روش پروژه                ج . خرد اجتماعی             د .الف و ج

7-     آنشاوونگ (Anschauung) به معنی تشکیل مفاهیم روشن بر مبنای ادراک حسی، کشف بزرگ چه کسی است؟

الف.روسو                       ب. دیویی                       ج . کگارد                       د .پستالوتسی

8-     سالهای پیش­وجودی انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم با کدام دوره زندگی همراه است؟

الف.دوره نوزادی              ب. دوره پیش از دبستان     ج .دوره آموزش ابتدایی      د . دوره دانشگاه

9-     هدف انحصاری آموزش و پرورش از نظر دیویی کدام است؟

الف.رشد                         ب . اخلاق                      ج. بازسازی تجربه             د .الف  و ج

10-  مهمترین وظیفه آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی کدام است؟

الف .آزادی انسان              ب. اجتماع­گرایی              ج.تغییر               د . توجه به طبیعت

11-  در کدام مرحله تربیت از نظر روسو، انسانها موجودات درمانده­ای هستند؟

الف .مرحله اول کودکی      ب.مرحله دوم رشد انسان    ج. مرحله سوم کودکی        د . بزرگسالی

12-  کدامیک را می­توان جزء تاکیدات اگزیستانسیالیسم محسوب نمود؟

الف.ذهنیت آدمی              ب. آزادی فردی                ج . مسئولیت شخصی         د .همۀ موارد

/ 0 نظر / 64 بازدید