فصل 7 و 8 اصول سرپرستی

فصل هفتم: خلاقیت تعریف خلاقیت و نوآوری: خلاقیت: توانایی و قدرت پرورش افکار نو در افراد. نوآوری: فرآیند دریافت فکر خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت یا شیوهای نو برای انجام دادن کارهاست. اهمیت خلاقیت: 1)فشار روز افزون رقابت 2)بازارهای جهانی شده 3)گامهای شتابان پیشرفت فناوری 4)دگرگونی سریع ارزشهای مصرفکنندگان و روشهای زندگی مراحل فرآیند خلاقیت:           1)آمادگی           2)نهفتگی               3)اشراق                   4)اثبات عوامل موثر در خلاقیت: 1)مهارتهای مربوط به خلاقیت:    این مهارت نوعی از ویژگیهای شخصی هستند که موجب خلاقیت فردی می‌شوند. 2)مهارتهای مربوط به موضوع:   این مهارت برای حل مسایل معین و اجرای کار خاص مورد نیاز است 3)انگیزه درونی:   اگر کسی دو مهارت مربوط به خلاقیت و موضوع را داشته باشد ولی انگیزه خلاقیت نداشته باشد نمی تواند به کار خود ادامه دهد. ویژگیهای افراد خلاق: 1)انعطافپذیرتر از افراد غیر خلاقاند. 2)پیچیدگی کارها را بر سهولت آن ترجیح می‌دهند. 3)بیشتر تمایل به استقلال دارند. 4)هنگام چالش درباره اندیشه شان، سرسختانه از مواضع خود دفاع کنند. 5)صاحبان قدرت را به آسانی زیر سوال میبرند. 6)انگیزش درونی برای آن امری حیاتی است. 7)به ندرت از موقعیت اجتماعی خود راضیاند. 8)مشتاقانه به حل مسایل میپردازند، حتی اگر مسئله بسیار سخت باشد. 9)نسبت به خود و توانایی قضاوت آزادانه خود آگاهی دارند.  10)وجود خود را وقف کارشان می‌کنند و سختکوشتر از دیگراناند.  11)پر تکاپو و دارای انرژیاند. سه شیوه مشهور همکاری خلاق گروهی: 1)طوفان مغزی                              2)تلفیق نامتجانس                                                           3)داستانسازی طوفان مغزی: شیوهای برای گردهمایی است که در آن گروهی میکوشند با ارائه اندیشههای تخیلی کنترل نشده و سازمان نیافته برای مسئله بخصوصی راهحلی بیابند. چهار قانون مهم که در توفان مغزی باید رعایت شوند عبارتند از: 1)انتقاد ممنوع است. 2)هر چه عقاید بنیادیتر باشد، بهتر است. 3)کمیت مورد نظر است نه کیفیت عقاید. 4)افراد برای اصلاح عقاید دیگران تشویق می‌شوند. تلفیق نامتجانسها: در این روش اعتقاد بر این است که خلاقیت از سازماندهی مجدد روابط میان افکار به ظاهر غیر مرتبط ناشی می‌شود و از گروه خواسته می‌شود عمدا از قیاس و استعاره بهره گیرند تا بتوانند دیدگاهها و نظرات جدید پدید آورند. داستانسازی: در این شیوه تفکر خلاق شرکتکنندگان در جلسه با طرح سوالهایی برانگیخته می‌شوند تا بتوانند: 1)بر مسئلهای مشخص تاکید ورزند. 2)افکار خود را درباره آن مسئله به سرعت روی کارتها بنویسند. 3)کارتها را بر اساس موضوعهای گوناگون روی دیوار سنجاق کنند. ویژگیهای سازمانهای خلاق: 1)سازمان شرایطی را فراهم می‌کند که کارکنانش در رده بالای سلسله مراتب نیازهای مازلو قرار گیرند. 2)کارکنان از کار خود در سازمان لذت میبرند و آزادند تا موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب و روی آن کار کنند. 3)کارکنان سازمان از احترام برخوردارند. 4)سازمان مشتری مدار است. 5)علاوه بر نیازهای مشتری، سازمان خود منبع ایجاد تحول و تنوع در بازار به شمار می رود. 6)فضا برای کار گروهی و طرح نظرات جدید کارکنان آماده است. 7)کارکنان با این نوع سازمان روابط دایمی و بلند مدت دارند. 8)تغییر در این سازمانها ارزشی مثبت تلقی می‌شود. 9)اهداف این سازمانها مبتنی بر ارزشهای انسانی است. 10)امکان آزاداندیشی و فضای طرح پیشنهاد وجود دارد.

/ 1 نظر / 117 بازدید
صفی

دست تون درد نکنه و خسته هم نباشید . از مطلبتون مرسی.[نیشخند]