مرگ تبعه ایرانی در ترکیه

 ۲۸ شهریور. ۱۳۹۱

خبرگزاری دوغان ترکیه روز دوشنبه۲۸ شهریور. ۱۳۹۱ نوشت: این تبعه ایرانی متولد خلیل آباد و ساکن شهرستان کاشمر امروز به هنگام سقوط آزاد در منطقه ˈفتیهˈ در جنوب غربی ترکیه به علت باز نشدن چتر نجاتش از ارتفاع ۳۰۰ متری در دریاچه سقوط کرد و کشته شد.

7013 مرگ تبعه ایرانی در ترکیه

جنازه این تبعه ایرانی برای کالبد شکافی به پزشکی قانونی شهر فتیه انتقال یافت.