نمونه سوال فلسفه پیش


نام و نام خانوادگی دانشجو..................................................................................... شماره دانشجویی : ........................ ...نام استاد : احمد اکبری        

 نام درس : فلسفه و منطق       رشته : روانشناسی        تعداد کل سؤالات :4           تاریخ امتحان :. 89/3/11                مدت امتحان : 50دقیقه    

*پاسخ هر سوال را مقایل همان سوال بر روی نقطه چین ها بنویسید*           موضوع کنفرانس............................................................

1- عبارات ذیل را تعریف کنید؟(5/1نمره)

واژة فیلوسوفوس (Philosophos) " چیست؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

ذات» «بود»«باطن» و«کنه» چیست؟

.................................................................................................................................. ...................... ...................... ..................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

فلسفه حقوق (قانون)چیست؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2-   «شناخت های علمی ، هنری و فلسفی را در تعریف و نحوه شکل گیری جهان بینی را شرح دهید؟ (5/1 نمره)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3-    فلسفه از آغاز ظهور تا فلسفه در روزگار معاصر از نظر موضوع مورد مطالعه به چه مباحثی می پرداخت؟ (5/1)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-    فلسفه به طور کلی از چه مسأئلی بحث می کند نام برده یک موردرا شرح دهید؟ (5/1 نمره)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................