نمونه سوال اصول سرپرستی


 

بسمه تعالی

                                                                                                        دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی :                                                      شماره دانشجویی :                                                   رشته :                                شماره صندلی :

نام درس :  اصول سرپرستی    نام استاد:                                 تاریخ امتحان:                          وقت:   75 دقیقه        استفاده از ماشین حساب           جزوه             آزاداست

تاریخ اعلام نمره اولیه :                       تاریخ اعلام نمره نهایی:                                  تعداد سوال:                          مجموع بارم از 20:

ردیف

ضمناً نمرات در سایت  wwwiaubc.ac.ir  , وبلاگ  ahmadakbari180.persianblog.ir   اعلام خواهد شد .

بارم

 

 

 

 

1. عبارات و اصطلاحات ذیل را تعریف کنید؟ (3نمره)

سازماندهی :

.................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

تفویض اختیار:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

وظایف ستاد:

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. وظایف و کارکردهای مدیریت را نام برده یک مورد را خلاصه وار توضیح دهید؟ (5/3نمره)

.................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. مهارتهای مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف مدیریت را نام برده، یک مورد را شرح دهید ؟ (5/2نمره)

.................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

بسمه تعالی

                                                                                                                                                                   دانشگاه آزاد اسلامی

نام و نام خانوادگی :                                                      شماره دانشجویی :                                                   رشته :                                شماره صندلی :

نام درس :  اصول سرپرستی    نام استاد:                                 تاریخ امتحان:                          وقت:   75 دقیقه        استفاده از ماشین حساب           جزوه             آزاداست

 

 

4. مکاتب مدیریت در دوره کلاسیک را نام برده، یک مورد را شرح دهید ؟(5/2نمره)

.................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.  نهضت روابط انسانی در مدیریت را خلاصه وار توضیح دهید ؟(5/3نمره)

.................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6. - انواع برنامه ریزی از نظر زمانی را نام برده، یک مورد را شرح دهید ؟(5/2نمره)

.................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

7.   انواع کنترل در مدیریت را نام برده، یک مورد را شرح دهید ؟(5/2نمره)

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................