تعریف مد یریت :

هنر انجام دادن کار به و سیله دیگران است .

 

 

                                


ضرورت مدیریت :

1- ارزش افزوده

2-هر کس ممکن است روزی مدیر شود

3- در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا جهان سوم نیاز شدید به مدیریت است .

 

ملزومات مدیریت :

1-وجود نیروی انسانی ( مانند سازمان که دو یا چند نفر باشد )

2- وجود منابع

3- وجو د هدف

سازمان تشکیل شده از دو یا چند نفر که یک هدف را دنبال می کنند .

منابع مالی و منابع انسانی در قالب سازمان است .

 

انواع هدف :

1-هدف کلی

2-هدف جزئی

3-هدف رفتار ی

4- هدف  غایم (آرمان )

 

ویژگی های هدف رفتاری :

1- فصل رفتاری

2-شرایط عملکرد

3-ملاک عملکرد

 

سطوح مدیریت

1-مدیریت عالی ادراکی

2- مدیریت میانی   (برقراری رابطه)

3-مدیریت عملیاتی 

(اجرای وظایف سازمن منطبق بر اهداف)

مدیریت عالی ادراکی

الف)-هدف گزنی

ب)- تصمیم گیری

انواع مهارت های مدیریت

مهارت های فنی

تخصص و تجربه در خصوص وظایف سازمان

مهارت ههای انسانی

توانایی فهم دیگران و انتقال خواسه ها

مهارت های ادراکی

تعقیر و تفسیر احساس به کمک تجربه های قبلی

 

تاریخچه :

1- در معنای عامیانه ( پیدایش اجتماعات )              2- در معنای آکادمیک ( یک قرن )

1- در معنای آکادمیک : دوره کلاسیک ، تیلور(آمریکا ) : (مدیریت علمی =سطوح پایین )

دوره ی نئوکلاسیک (نهضت روابط انسانی)

2- ماندی فایول ( مدیریت اداری )  

      

  توانایی های مدیر :

 فنی ، بازرگانی ، حسابداری و اداری

اداری : برنامه ریزی :' طرح ترابیری خاص برای بیان هدف به بهترین شکل .

 

مهارتهای اردار ی :

برنامه ریزی

1-     سازماندهی : تخصص درست منابع

2-    هدایت ( راهنمایی )

3-    نظارت و کنترل : بررسی میزان انطباق عملکرد با اهداف .

وبر ( آلمانی ) بور و کراتیک ( به معنای کاغذ بازی )  

 

منبع قدرت وبر :

1- تنبیه

2- پاداش

3- قانون ( مجموعه مقررات پذیرفته شده جمعی )

4- سنت : ( مجموعه آدا ب ورسوم جمعی )

5- کاریز ها ( شخصیت )مجموعه ای از ویژگی های جسمانی و خلق و خوی منحصر به فرد هر شخص .

6- نسبت : مجموعه آداب و رسوم پذیرفته

7- شخصیت : مجموعه ای از ویژگی های جسمانی و خلق و خوی منحصر به فرد شخص .

مکاتب مدیریت :

1-    مدیریت علمی ، شرایط فیزیکی

2-     مدیریت اداری

3-    مدیریت بورو کراتیک

4-    نئو کلاسیک ( نهضت روابط انسانی)

5-    مدیریت شیمی : دانش زیست شناسی)

 

سیستم: مجموعه ای که برای رسیدن به هدفی استفاده می شود و در مدیریت نگاه سیستمی آن است که هیچ سازمانی بدون توجه به درونداد نمی تواند در عرصه مدیریت با رقبا مبارزه کند . آنتروپی در لغت به معنای میل به نابود یو در اصطلاح عبارت است از پذیرش این امر که سیستم برای زنده ماندن انرژی مصرف می کند و یک روزی انرژی سیستم تمام خواهد شد و آن همان آنتروپی لحظه نابودی است .

 

آنتروپی منفی در صورت فراهم نمودن درون داده ها با کیفیت و ماندگار زمان نابودی را به تاخیر بیاندازند .

 

تئوری اقتصاد : مطالعات مدیریت در دوری خاص به جایی رسید که در اکتشافات خود و تعمیم آن به زمان و مکان متنوع شک کرد.بر این اساس این بحث مطرح شد آنچه از مطالعا ت قدمای مدیریت مهمتر است شناخت موقعیت است  . بر اساس این یافته ها اصول و یافته های مدیریت در موقعیت های متفاوت ظبط می شود .

 

تئوری z : ( اوجی ) ترکیبی از مدیریت آمریکا یی و ژاپنی شدن مدیریت z که ضمن بوری دو شیوه ی مدیریتی معروف دنیا سعی بر آن داشت تا لذت مثبت آنها دریک

دیدگاه جدید مدیریتی معرفی نماید .

 

آمریکا

زاپن

استخدام موقت

مادام العمر

ترفیع تند

ترفیع کند

تصمیم گیری فردی

تصمیم گیری جمعی ( مشارکت )

مسئو لیت فردی

مسئولیت جمعی

 

 

چگونه کارمندان را تحت امر خود در آوریم . ابراهام مازلو گفت : نظریه منشا رفتا ر یا هدم سلسله مراتب مازلو

 

 

 

خود شکوفا

 

 

 

عزت نفس

 

 

 

نیاز به احترام

 

 

 

نیاز ایمنی (امنیت)

 

 

 

نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عوامل بهداشتی

عوامل انگیزش

اتاق کار

رضایت شغلی

میز کار

فرهنگ خوب سازمانی

ابزار وسایل

مسئولیت جمعی

پاداش حقوق مزایا لباس کار

 

 

 

عوامل بهداشتی : عواملی هستند که اگرنباشند کارصورت نمی گیرد اما چنانچه فراهم شوند هم لوزوما مو فقیت حاصل نمی شود .

 

عوامل انگیزش : عواملی هستند که چنانچه نباشند باز هم کار صورت می پذیرد اما برای موفقیت سازمان فراهم کردن آن ضروری است .

 

 

 

 

نظریه x ;y

 

کارگر تن پرور است

کارنا مطلوب

زیر دست نا لایق

نظارت مستقیم

کار گر علاقه مند به کار

کارمند بازیه

شایستگی در تمام سازمان پراکنده است

خود کنترل

                y

 

فرق رهبری بر مدیریت

 

رهبری : به زیر دستان تاپیر می گذارد

مدیریت :اداره می کند

 

 

سبک های رهبری : چهار نوع سبک

1-بی خاصیت –وظیفه ی کم – مراعا ت کم

2-تاکید وظیفه ی زیاد – مراعات کم –مثل سربازی

3-مراعات زیاد – تاکید بر ساخت وظیفه کم مثل ساختمانهایی که داوطلبانه تشکیل می شوندخیرخواهانه مثل حلال احمر

4-مراعات زیاد وظیفه ( ساختمان زیاد بهترین سبک رهبری شغل حساس مثل بیمارستا ن کار پزشک

تاکید بر وظیفه داره

وظایف و یا کار کردهای مدیران یا تصمیم می گیرن یا اجرای تصمیم ، تصمیم گیری با برنامه ریزی

 اجرای تقسیم :

 1- برنامه ریزی    2- سازماندهی 3- هدایت 4- نظارت

 

انواع برنامه ها:

 1- نوع ساختاری  2- زمان و قلمرو

 تعریف برنامه ریزی طرح تدابیر خاص برای رسیدن به هدف .

تعریف تصمیم گیری انتخاب یک شق(شیوه متد...)از میان شقوق ممکن

 

نوع ساختار : بد ساختار      -       خوش ساختار

بد ساختار : کم سابقه جدید و نو – سابقه ای از گذشته ها نداریم جدید و نو است خوش ساختار مثل مرخصی دادن به کارمندان

 

انواع برنامه ها قسمت زمان و قلمرو

1- برنامه کوتاه مدت یکساله             2- برنامه های میان مدت 5ساله

 

برنامه های بلند مدت ( بیشتر از 5 سال )

 

کار کرد با وظایف مدیر

تصمیم گیری

اجرای تصمیم

 

اجرای تقسیم : یک روش سازماندهی

تعریف: تخصیص درست منابع یعنی هر کس با میزان توان سرکار خود باشد

مراحل تقسیم کار :

1- گروه بندی وظایف

2- تعیین روابط کار

 

مفاهیم سازماندهی  

امتیاز: حق صدور دستور و فرمان

(تفویض) واگذاری اختیار: دادن قسمتی از دستورات به زیر دستان

حیطه نظارت

 نمودار سازمانی

صف و ستاد

 

مفاهیم سازمانی

تفویض (واگذاری) اختیار:

 1- همه اختیارات را نمی توان تفویض کرد .

2-تفویض اختیارات باعث نمی شود که ما فوق مسئول نباشد.

3-اختیار تعویض شده پس گرفتنی است.

 

 مفاهیم سازمانی

 حیطه نظارت : به تعداد زیر دستانی که مستقیما زیر نظر او کار می کنند و گزارش می دهند

 

فایول می گوید: سطوح پایین 30 نفر و سطح بالا 5 نفر

       

 عوامل موثر بر حیطه نظارت

 

1) پیچیدگی کار

2) هرچقدر کار پیچیده تر تباشد حیطه نظارت محدودتر است .

3) لیاقت زیر دستان – هرچقدر زیر دستان لایق تر ، حیطه نظارت وسیع تر است.

1)    لیاقت مدیر  - هر چه مدیر لایق تر حیطه نظارت وسیع تر .

2)    لیاقت مشاغل جدید- هرچه قدر مشغله مدیر بیشتر حیطه نظارت محدودتر.

 

مفاهیم سازمانی

صف = وظایفی که دقیقا در راستای تحقیق اهداف سازمان است. مثل معلم در آموزش و پرورش

ستاد= به وظایفی که به انجام وظایف صف یاری می رساند ستاد می گویند.

3)    مفاهیم سازمانی : نمودار سازمانی ترسیم روابط

4)    سازمان در یک مراحل .

1. دایره ای             2- افقی                   3- عموردی

 

هدایت: کمک به زیردستان در خصوص بیان انجام کار منطبق با اهداف سازمان.

3- منزولات هدایت

الف)-آشنایی با ویزگی های انسان

ب)-آشنای با نحوه صحیح انجام وظایف در سازمان

 

شیوه فرماندهی رهبر:

اقتدارگرا  -  مراعات

نظارت: برسی میزان مطابقت .اقدامات و فعالیت ها و طرح ها با اهداف و ملاک ها واستاندارد ها.

آخرین گام در مدیریت در عین حال اولین دم نیز گفته می شود

 

مراحل کنترل نظارت

1-        تعین اسانداردها

2-        تعین عملکرد ها  -  بحث ابزار اندازه گیری

 

ویژگی اندازه گیری

روایی :وسیله اندازه گیری چیزی را بسنجیم که برای سنجیدن آن ساخته شده است.

اعتبار:در اجراهای مجدد نتایج یکسان هستد.

 3- مطابقت عملکرد ها بااستاندارد ها

منفی:برای جبران کاستی ها برنامه ریزی می شود.

مثبت: بهره بری بیشتر .

 

انواع نظارت کنترل:

کنترل پیشگیری : این نوع از نظارت که به برسی درستی طرح و برنامه ها و تصمیم هات می پردازد.

کنترل همگام : از اولین مرحله اجرای طرح شروع تا تولید کالا ادامه دارد.

کنترل باز خود: بر میزان سلامت یا درستی کالا یا خدمت تولید شده منطبق بر انتظارات اشاره می کند.