سوالات روانشناسی تربیتی علی اکبر سیف


آموزش چیست ؟الف) کنش متقابل بین مهم و دانش آموزان
ب) فعالیتی که با هدف ایجاد یادگیری در افراد از پیش طراحی شده
ج) فعالیتی که معلم جهت دستیابی هدفهای کلی درس طرح ریزی
د) فعالیت دانش آموزان جهت یادگیری مطالب آموزشی

 ) طبق مدل عمومی آموزش ترتیب درست مراحل فعالیتهای آموزشی معلم کدام است ؟

الف) تعیین آمادگی دانش آموزان ، تعیین هدفهای آموزشی ،اجرای روش آموزشی ، ارزشیابی
ب) تعیین هدفهای آموزشی ، تعیین آمادگی دانش آموزان ، اجرای روش آموزشی ، ارزشیابی
ج) تعیین آمادگی دانش آموزان ، سنجش آغازین ، تعیین هدفهای آموزشی ، اجرای روش آموزشی
د) تعیین هدفهای آموزشی ، تعیین آمادگی دانش آموزان ، ارزشیابی ، اجرای روش آموزشی

فعالیت ضمن عمل آموزش را مشخص کنید ؟الف) تعیین ویژگیهای ورودی یادگیرندگان
ب) تعیین هدفهای آموزشی به صورت رفتاری
ج) به کارگیری روشها برای وصول به اهداف آموزشی
د) مراجعه به رفتارهای روانشناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی

) کدام یک از گزینه های زیر از جمله ملاکهای گزینش هدفهای آموزشی از دیدگاه تایلر می باشد ؟الف) جامعه
ب) دانش آموز
ج) موضوع درسی
د) فلسفه آموزش و پرورش

) کدام یک از گزینه های زیر ، از جمله فواید استفاده از هدفهای رفتاری در فرایند آموزش نیست ؟
الف) بهبود کیفیت روش ها و فنون تدریس
ب) تسهیل طرح و اجرای آموزش
ج) تسهیل عمل ارزشیابی
د) ایجاد آرامش در یادگیری

) در حوزه شناختی ، طبقه دانش به کدام مورد زیر مربوط می شود ؟الف) توانایی استفاده از اصول یادگرفته شده
ب) مقایسه اجزای اطلاعات
ج ) کشف روابط میان پدیده ها
د) یادگیری و بازشناسی اطلاعات

) هدف از اجرای سنجش آغازین چیست ؟الف) سنجش میزان تسلط افراد بر پیش نیازهای درس جدید
ب) تعیین میزان اطلاعات افراد از مطالب درس جدید
ج)اندازه گیری آگاهی افراد از اهداف کلی نظام تربیتی
د) تعیین میزان آمادگی افراد برای ورود به مدرسه

) مهارت آموزی نام دیگر کدام یک از انواع یادگیری است ؟الف) علامتی
ب) محرک
پاسخ
ج) زنجیره ای
د)تمیز دادن