نمونه سوالات


نمونه سوالات اصول سرپرستی

-مهارتهای ادراکی در کدامیک از سطوح مدیریت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف- مدیریت میانی                ب- مدیریت عالی        ج- مدیریت عملیاتی               د- مدیریت عمومی

-کدامیک را می توان خصوصیت سازمانهای نوعZمحسوب نمود؟

استخدام کوتاه مدت                                                                  ب- مسئولیت گروهی   

ج- کنترل تلویحی،غیررسمی باتدابیر رسمی صریح                                       د- ترفیع سریع

-در کدام شیوه مدیریت برمسئولیت وتصمیم گیری فردی تاکید میشود؟

الف- تئوریz             ب- مدیریت ژاپنی                 ج- مدیریت امریکایی              د- نگرش اقتضایی

-کدام گزینه جزءمزایای تقسیم کار محسوب می شود؟

الف- افزایش تولید       ب- افزایش رضایت شغلی       ج- بالا بردن نبوغ کاری د-همه موارد

- سپردن بخشی از اختیارات فرد به دیگری کدام یک از مفاهیم مدیریت محسوب می شود ؟

الف- سلسله مراتب                                              ب- ستاد شخصی                      

ج- اختیار                                                                  د-تفویض اختیار

 

 

نمونه سوالات روش تدریس

1- طراحی آموزشی را تعریف ومراحل آن را نام ببرید؟(5/1نمره)

2- ملاکهای انتخاب رسانه ها را نام ببرید؟(1)

3- طرح درس روزانه را تعریف کنید؟(1)

4- مراحل مختلف تدریس را نام ببرید ؟(5/1)

 

نمونه سوالات آمار

-جامعه آماری ونمونه آماری را تعریف کنید؟(2نمره)

-مقیاسهای اندازه گیری در طبقه بندی داده ها را نام برده یک مورد را توضیح دهید؟(2نمره)

 

نمونه سوالات روانشناسی

-کدام عبارت در مورد رفتار صحیح است؟

الف-رفتار= فعالیت قابل مشاهده عضلات وغدد برونریز  ب- روانشناس می تواند هوش وحافظه را اندازه بگیرد

ج- روانشناس فرایندهای ذهنی را مستقیما اندازه می گیرد  د- مشاهده آنچه در ذهن می گذرد امکان پذیر است

-کدامیک از معایب روش مشاهده طبیعی است؟

الف- در دسترس همگان است                                 ب- نیاز به وسیله پیچیده وگران قیمت ندارد

ج- رفتار طبیعی فرد را مورد مطالعه قرار می دهد           د- نظر شخص مطالعه گر وارد عمل می شود

- فروید بنیانگذار چه مکتب روانشناسی است؟

الف- مشاهده طبیعی               ب- روانکاوی             ج- آزمونها                د- شرطی سازی

- دشواری علم روانشناسی در چیست؟

الف- نمی تواند موضوع خود را مستقیما مشاهده کند                ب- هم باید انسان را مطالعه کند هم حیوان را

ج-بیشتر جنبه ذهنی داردتا عینی                                          د- با رویدادهای خصوصی سروکاردارد

-کدام نوع یادگیری در لحظه تولید ،واکنش ظاهری در بر ندارد؟

الف- یادگیری شرطی    ب- یادگیری ادراکی               ج- یادگیری شناختی               د-یادگیری پنهان

 

نمونه سوالات مشاوره

-مسولیت معلم در برنامه راهنمایی تحت چه عنوانی اهمیت دارد ؟

الف- تسهیل کننده        ب- تشخیص های تربیتی         ج- جلب همکاری والدین      د-کشف علل مشکلات

- مسولیتهای روان شناس مدرسه در برنامه راهنمایی تحت چه عنوانی اهمیت دارد ؟

الف- تسهیل کننده        ب- تشخیص های تربیتی         ج- جلب همکاری والدین      د-کشف علل مشکلات

- استفاده از تخصص والدین در پیشبرد اهداف برنامه راهنمایی ومشاوره توسط چه گروهی بهتر محقق می شود؟

الف- مدیر مدرسه  ب- مراجع  ج- مربی امور تربیتی   د- انجمن اولیا ومربیان

- آزمونی که فقط همان ویژگی های مورد نظر و نه چیز های دیگررا اندازه گیری کند چه ویژگی است؟

الف- سازگاری           ب- اعتبار           ج- روایی            د- همسانی

 

نمونه سوالات علم النفس

عبارات و اصطلاحات ذیل را تعریف کنید؟(5نمره).

قوه غلبیه:...............................................................................................................

*- قوه واهمه:.....................................................................................

*-حدوث: :..................................................................................... ........... *-عقل فعال: :.....................................................................................

*-نظریه نموزاید: :.....................................................................................

 

نمونه سوالات فلسفه

عبارات و اصطلاحات ذیل را تعریف کنید؟(1).

واژه.فلسفه(philosopy...............................................

 - معنی لغوی " تعریف" : ...............................................

- ویژگی های شناخت علمی: ............................................... ........... ........... .- معنی عام فلسفه : ............................................... ........... ...........

2- مسائل فلسفی چیست ؟ (1) ............................................. ........... ...........

3- فلسفه پس از رنسانس به چه شکلی دنبال می شد؟(1) ................ ...........

4-  مراد از مابعد الطبیعه چیست؟(1) .............................................

  

نمونه سوالات سنجش

1- آزمون را تعریف و انواع آزمونها را نام ببرید؟(2نمره)

2- انواع ارزشیابی ها در آموزش و پرورش بر اساس زمان اجرا کدامند خلاصه وار توضیح دهید؟(3نمره)

3- ویژگی هدفهای کامل رفتاری را با ذکر مثال خلاصه وار توضیح دهید؟(2نمره