به هنگامه ی خشم

نه به دل تصمیمی
نه به لب دستوری
نه کنم تنبیهیادامه مطلب ...