مشاهیر و بزرگان
»» کاشمر جایگاه بزرگان،دانشمندان و شاعران زیادی بوده است.یاقوت حموی در کتاب مشهور خود معجم البلدان می نویسد: بشث شهری است از نواحی نیشابور و آن استانی است که مرکز آن طرثیث می باشد و گفته شده ،وجه تسمیه آن برای اینست که


ادامه مطلب ...